Privacyverklaring

De H.C.W.V. De Eendragt vindt het beschermen van uw persoonsgegevens belangrijk. In onderstaande privacyverklaring geeft de H.C.W.V. De Eendragt. – gevestigd te Den Helder  en  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 37060650 – aan op welke wijze wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons Privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via info@eendragtig.nl of per post gericht aan H.C.W.V. De Eendragt postbus 336 1780 AH Den Helder.

Frits van Muijden is de Functionaris Gegevensbescherming van Coöperatie De Eendragt U.A. Hij is te bereiken via frits.muijden@hotmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

De Eendragt. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich heeft aangemeld als lid van onze vereniging

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Als lid van coöperatieve vereniging De Eendragt
Als u zich aanmeldt als lid van vereniging De Eendragt U.A. verwerken wij naam, adres en woonplaats in een ledenregister. Tevens wordt in het ledenregister opgenomen telefoonnummer (met toestemming), e-mailadres, datum ingang lidmaatschap en certificaatnummer (bewijs van lidmaatschap).

Het gebruik webportaal mijn eendracht
Als lid van coöperatieve vereniging De Eendragt kunnen leden gebruik maken van dit webportaal. Inloggen geschiedt met e-mailadres en (uniek)wachtwoord. Het webportaal geeft overzicht van certificaten, energie(elektriciteit) zonne-energie en financiële jaarstukken van de vereniging. In het webportaal onder account, mijn gegevens, heeft men een overzicht van de persoonlijke gegevens waarover De Eendragt beschikt. Deze gegevens kunnen door de leden zelf aangepast dan wel worden verwijderd.

Verzenden Nieuwsbrief 
We versturen, via e-mail, nieuwsbrieven naar leden ter uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering, lezingen en verenigingsnieuws.

Met welk doel gebruiken wij persoonsgegevens. 
De Eendragt gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend in relatie met en voor het intandhouden van het lidmaatschap. 

Leveren elektriciteit. 
De Eendragt levert aan leden elektriciteit van eigen windmolen. Deze levering geschiedt nutsbedrijf HVCenergie. De persoonsgegevens die De Eendragt hiervoor aan de HVCenergie overhandigd zijn: naam, adresgegevens en e-mailadres.  

Hoe lang we de persoonsgevens bewaren. 
De Eendragt bewaart uw persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens na het afhandelen van de financiële verplichtingen en met inachtneming van de maximale wettelijke bewaartermijn vernietigd.  

Delen van persoonsgevens met derden.
De Eendragt verkoopt of verleent(om niet) uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, (nu alleen HVCenergie) die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Eendragt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@eendragtig.nl.

Wijzigingen van het privacy statement
Het kan voorkomen dat de Eendragt dit privacy statement in de toekomst wijzigt. Op de website (www.endragtig.nl) vindt u het meest actuele privacy statement.

Samen op weg naar een duurzame toekomst.